محاسبات سریع و پردازش موازی

High Performance Computing
(HPC)