مشتریان سورین 1396-3-19 07:08:28 +04:30

برخی مشتریان سورین

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
صبا فولاد خلیج فارس
صبا فولاد خلیج فارس
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه علم و صنعت ایران
سازمان هواشناسی کشور
سازمان هواشناسی کشور
پژوهشگاه دانش های بنیادی
پژوهشگاه دانش های بنیادی
دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
دانشگاه باهنر کرمان
دانشگاه باهنر کرمان
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی