سامانه پردازش سریع سورنا

اطلاعات شما

نوع فعالیت در دانشگاه

پردازش موازی

عالیخوبمتوسطآشنایی ندارم

اطلاعات ارسال شد

با تشکر از زمانی که برای پاسخگویی گذاشتید